Zoekveld

Veilig thuis

Als wijkteammedewerker kom je soms terecht in situaties waar spanningen en conflicten spelen. Je bent zelfs verplicht om actie te ondernemen als je denkt dat er in een gezin sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Besteed in je team aandacht aan veiligheid en bespreek hoe je de veiligheidssituatie van je cliënten beoordeelt. Zorg dat het duidelijk is bij wie en in welke gevallen jullie je, mocht dat nodig zijn, melden, en welke acties je kunt ondernemen.

Huiselijk- en seksueel geweld en kindermishandeling

Vanaf 1 januari 2015 zijn er 26 centrumgemeenten in het land met een Veilig Thuis-organisatie. Zij vormen met elkaar een landelijk dekkend netwerk. Veilig Thuis en de sociale wijkteams werken samen rondom problemen als huiselijk geweld, seksueel geweld en kindermishandeling.

Als je geweld in huiselijke kring vermoedt, ben je als sociaal werker volgens de wet Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht om te onderzoeken of een melding nodig is. Hiervoor gebruik je een stappenplan dat uit vijf stappen bestaat. Ook als je beslist dat melden niet nodig is, kun je met Veilig Thuis overleggen.

Als het goed is zijn er in jouw regio afspraken over hoe Veilig Thuis samenwerkt met het wijkteam.

De gemeente Leeuwarden e.a. beschreven de Aanpak Voorkoming Escalatie (AVE). Doel van AVE is het tijdig opschalen van hulpverlening, stagnatie in samenwerking te doorbreken en zo oplopende problemen te voorkomen.

Ontspoorde mantelzorg

Als mantelzorgers de zorg voor hun naaste niet meer aankunnen, lopen ze het risico om te ontsporen in gedrag dat ze zelf liever niet willen vertonen. Er wordt dan wel gesproken over ontspoorde mantelzorg. De mantelzorger kan de persoon voor wie hij of zij zorgt, psychisch of lichamelijk verwaarlozen of zelfs mishandelen. Afgeleid van de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling ontwikkelde Movisie daarom het Stappenplan handelen bij ontspoorde mantelzorg. Meer over huiselijk geweld kun je vinden op de website van Movisie.

Vrijwilligers

Wijkteams werken veel samen met vrijwilligers. Ook zij moeten weten waar zij terecht kunnen met hun zorgen over anderen. Lees in de brochure Als vrijwilligers zich zorgen maken over wat vrijwilligers en hun organisaties kunnen doen bij vermoedens van onveiligheid.

Onderhoud je deskundigheid

Besteed in je wijkteam aandacht aan veiligheid van cliënten. Bespreek hoe je risico’s inschat, in welke gevallen je meldt en welke acties je zelf kunt ondernemen. Sommige medewerkers van wijkteams, met name die zich speciaal op jeugd richten, krijgen met complexe situaties te maken. Je kunt daarin beter opereren als je goed bent toegerust. Dat kan met trainingen waarin je oefent hoe je hierover een gesprek voert. Ook is het goed als je iets weet van bijzondere vormen van geweld, zoals eergerelateerd geweld.

Voor toepassing van de Meldcode kun je nascholing volgen.

Meldcode en afwegingskader

Bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling werken professionals met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Bekijk ook de algemene informatie over:

Het  afgelopen jaar is gewerkt aan de aanscherping van de Meldcode, gericht op de 5 stappen en de afwegingen die de professional hierin maakt. Lees meer over Stap 5: beslissen, hulp organiseren en/of melden. Wil je weten hoe je besluiten neemt die aansluiten bij je sector en doelgroep, lees dan het Afwegingskader in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Door de aanvulling van de Basis Meldcode met het afwegingskader is de rol en functie van Veilig Thuis veranderd. Wanneer professionals in stap 5, na het maken van een zorgvuldige afweging van de situatie, overgaan tot melden bij Veilig Thuis, komt Veilig Thuis in actie. Hoe Veilig Thuis te werk gaat staat beschreven in de Factsheet radarfunctie Veilig Thuis.

In 2018 zullen de verschillende sectoren van gezondheidszorg, jeugdhulp, kinderopvang, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning en justitie hun afwegingskader beschrijven dat aansluit bij de Basis Meldcode en hun werkzaamheden en doelgroep(en).

Meer over huiselijk geweld lees je op de website van Movisie.

Veilig thuis

Ga naar de website Vooreenveiligthuis.nl.