Zoekveld

Toewijzing maatwerk

De inwoner die individueel maatwerk (specialistische zorg) nodig heeft, moet daarin zelf keuzes kunnen maken. Dat past bij de uitgangspunten van eigen verantwoordelijkheid en regie. Het inkoopbeleid van de gemeente moet hier (zoveel mogelijk) op afgestemd zijn. Het wijkteam levert informatie aan bij de gemeente en gemeenten nemen de besluiten over inkoop.

Vanaf 1 januari 2015 kopen gemeenten begeleiding en (jeugd) zorg in. In veel gevallen gaat de inkoop niet lokaal, maar regionaal, met een groep gemeenten. Gemeenten kunnen zelf bepalen op welke manier ze inkopen. Voor wijkteams is het belangrijk om te weten met welke zorgaanbieders de gemeente contracten heeft en of in die contracten zorgafname is gegarandeerd. Grofweg zijn er vier inkoopmodellen.

Vrije keuze zorg?

Als je met een inwoner een plan van aanpak opstelt, moet je weten welke organisaties individueel maatwerk leveren in de gemeente. In feite wil je dat iemand vrij kan kiezen door wie hij of zij geholpen wordt. Maar als een inwoner voor een niet-gecontracteerde aanbieder kiest, worden de kosten niet vergoed en kun je de zorg niet toewijzen. Je kunt dan wel bekijken of een persoonsgebonden budget (PGB) mogelijk is. Met een PGB kan de inwoner de gewenste zorg zelf inkopen. Hoe gemeenten omgaan met de zorgtoewijzing en het PGB is vastgelegd in gemeentelijke verordeningen.

Eigen bijdrage

Bij de Wmo-ondersteuning, een klein deel van de Jeugdzorg en bij het PGB moeten inwoners een eigen bijdrage betalen. Die bijdrage wordt vastgesteld door het Centraal Administratiekantoor (CAK). Met het rekenmodel van het CAK kan de inwoner zelf de eigen bijdrage berekenen.

Mensen die bij het wijkteam aankloppen met vragen hierover zijn geholpen met snelle en actuele informatie over ondersteuningsmogelijkheden van de gemeente.

Wmo, Wlz of Zvw en andere wetten

Het wijkteam regelt de begeleiding, ondersteuning en zorg vanuit de nieuwe Wmo. Daarnaast krijgt het wijkteam met meerdere wetten te maken. Zie ook de publicatie van Vilans: Hervorming van zorg en ondersteuning: de vertaling van de transities binnen de gemeente.

Het wijkteam moet onderscheiden wat wel en niet tot de zorgverantwoordelijkheid van de gemeente hoort. VWS zette het op een rijtje in de informatiekaart Wie is verantwoordelijk voor welke zorg?

Het wijkteam krijgt ook te maken met mensen die steeds meer zorg nodig hebben, bijvoorbeeld bij een voortschrijdende chronische ziekte of dementie. De inwoner krijgt dan minder Wmo-zorg en meer zorg vanuit de Wlz en Zvw. Afstemming met de wijkverpleegkundige is hierbij belangrijk.