Zoekveld

Organisatievorm

Het denken over de juiste organisatievorm en positionering van het sociale wijkteam is volop in ontwikkeling. De meest voorkomende vorm is die van het brede, integrale team waar zoveel mogelijk hulpvragen, ook specialistische, binnen het (wijk)team worden opgepakt. Zo nodig met kennis van buiten het team.

Gemeentes maken hierin hun eigen keuzes, op grond van hun ervaring en visie op het besturingsmodel. Zij stellen de gemeentelijke kaders en formuleren de opdracht aan het sociale team. In de publicatie: Organisatievormen en positionering van (wijk)teams, blikken diverse gemeenten terug op de keuzes die zij maakten bij de oprichting van de wijkteams, na de decentralisaties en de massale ontwikkeling van de teams.

De opdracht aan het wijkteam

Wat gaat het wijkteam doen? De gemeente formuleert de doelen waar het sociale wijkteam aan bijdraagt. Gaat het om een brede opdracht om bewoners te ondersteunen bij kwesties op alle levensgebieden? Of richt het team zich alleen op jeugd? Ben je er voor de toeleiding naar algemene voorzieningen of ben je er ook voor de toegang naar maatwerk in ondersteuning en zorg? En is je opdracht daarbij ook nog om de participatie, onderlinge hulp en initiatieven van inwoners te stimuleren?

De rol van de gemeente

 Hoe voert het wijkteam de opdracht uit en hoe is de gemeente daarbij betrokken? Grofweg zijn er drie rollen:

 • De gemeente blijft op afstand, voert regie in beleid en treedt op als opdrachtgever.
 • De gemeente stuurt en treedt op als werkgever van de professionals van het sociale wijkteam. Of de gemeente heeft een van haar medewerkers coördinator gemaakt van het wijkteam dat zij zelf samenstelt.
 • De gemeente is uitvoerder. Medewerkers van het Wmo-loket of de sociale dienst zijn onderdeel van het sociale team.

De positionering van het sociale wijkteam

Als duidelijk is wat de opdracht is van het team, en welke rol de gemeente wil vervullen, volgt daaruit de positionering van het sociale wijkteam. Lees meer over de modellen in de Startmotor. Er zijn twee hoofdvarianten:

 1. De gemeente neemt het wijkteam in eigen beheer
 2. De gemeente besteedt het wijkteam uit aan een of meer aanbieders of een speciaal opgerichte rechtspersoon.

Wanneer de gemeente voor optie 2 kiest, zijn er weer drie mogelijkheden denkbaar:

a. Samenwerken

 • Het wijkteam is geen rechtspersoon
 • Medewerkers blijven in dienst van de aanbieders van zorg en welzijn
 • Er is een subsidie- of inkooprelatie tussen de gemeente en aanbieders met rechten en plichten.

b. Samenwerken met één hoofdaanbieder

 • Gemeente geeft één hoofdaanbieder de opdracht een multidisciplinair sociaal wijkteam op te zetten en daarbij andere aanbieders te betrekken.
 • Het wijkteam is geen rechtspersoon.
 • Medewerkers blijven in dienst van de aanbieders van zorg en welzijn.

c. Uitbesteden aan een rechtspersoon

 • Stichting heeft als taak om een multidisciplinair sociaal wijkteam op te zetten, te coördineren en aan te sturen
 • Gemeente heeft één gesprekspartner.
 • Medewerkers zijn in dienst van de stichting of worden gedetacheerd.
Organisatievorm

Bekijk hier de organisatiemodellen in de Startmotor.