Zoekveld

Melding, beschikking en bezwaar

Het wijkteam is gehouden aan wettelijke termijnen bij het behandelen van een verzoek voor ondersteuning door de gemeente. Ook zijn er regels voor het onderzoeken van de vraag, het rapporteren daarover en de beslissing om al dan niet maatwerk in te zetten.

Een beschikking

Een beschikking is een formele beslissing van het college van B&W met daarin de aard van de ondersteuning, de omvang, de periode en de organisatie die de ondersteuning of zorg levert. De beschikking wordt naar de inwoner gestuurd.

Het is geen wettelijke plicht om een beschikking af te geven. Je kunt volstaan met een plan van aanpak dat de cliënt ondertekent. In het plan spreek je af wie wat doet, dus ook voor individueel maatwerk. Het is een overeenkomst tussen de inwoner en het wijkteam (de gemeente) en de basis om de zorgtoewijzing te regelen. Toch wordt er vaak een beschikking gegeven, omdat

  • Een inwoner vraagt om een beschikking. Die moet je dan geven.
  • Sommige gemeenten in hun verordening hebben opgenomen dat zij voor individueel maatwerk altijd een beschikking afgeven.

Bezwaar

Het kan zijn dat iemand het niet eens is met een beslissing en bezwaar wil maken. Daarvoor heeft de inwoner een beschikking nodig. Zorg dat je rapportages van de huisbezoeken en de onderbouwing van je beslissing te allen tijde op orde zijn. In geval van bezwaar zijn dat belangrijke stukken. Als een inwoner bezwaar wil maken, moet dat binnen zes weken na de beslissing.

Wettelijke termijnen

Vanaf het moment dat iemand hulp vraagt tot en met de beslissing, verstrijken er ongeveer acht weken. In deze periode moeten de volgende stappen gezet worden:

  • Stap 1: Melding. De inwoner neemt contact op met het wijkteam voor ondersteuning. Dat is formeel de melding bij het college.
  • Stap 2: Onderzoek in zes weken. DitHet is de fase van de vraagverheldering en het onderzoeken van de eigen kracht, die van het netwerk, de algemene voorziening en eventueel het maatwerk. Het onderzoek mag zes weken duren. In complexe situaties wordt dat langer, bijvoorbeeld als er aanvullend specialistisch onderzoek nodig is.
  • Stap 3: Aanvraag. In het plan van aanpak dat het wijkteam met de inwoner opstelt, staat de maatwerkvoorziening. Met de ondertekening van het plan van aanpak is ook de aanvraag voor maatwerk formeel ingediend door de inwoner. Het kan ook zijn dat het in jouw gemeente zo geregeld is dat de inwoner, los van het plan van aanpak, een formeel verzoek moet doen om voor een maatwerkvoorziening in aanmerking te kunnen komen.
  • Stap 4: Beslissing. De gemeente moet binnen twee weken beslissen over de aanvraag. De inwoner ontvangt een beschikking en de aanbieder krijgt een zorgtoewijzing.

De VNG ondersteunt gemeentes met vraag en antwoord bijvoorbeeld over beschikkingen voor Jeugdzorg.