Zoekveld

Mantelzorgers

Het aandeel van mantelzorgers in zorg en ondersteuning neemt toe. Maar het is niet altijd vanzelfsprekend of makkelijk om met hen samen te werken.

Als beroepskracht heb je hetzelfde doel als een mantelzorger, namelijk het ondersteunen van en zorgen voor iemand met een hulpvraag. Dit vraagt om goede samenwerking. Echter, de samenwerking is niet altijd gelijkwaardig. Mantelzorgers kunnen het idee krijgen dat professionals de regie overnemen. En professionals vragen zich soms af of de mantelzorger wel de juiste capaciteiten of tijd heeft om de zorg te kunnen bieden. Als wijkteamprofessional kun je hierin helderheid scheppen.

Als medewerker van het wijkteam kun je helderheid scheppen. Je kunt met iedereen die betrokken is bij de zorg een gesprek voeren en de taken afstemmen. Met de Samenspelscan kun je kijken hoe de samenwerking is en eventueel beter kan.

Tools

  • SOFA-model
    Mantelzorgers vervullen in de samenwerking vier rollen: collega, cliënt, naaste en expert. Welke rol de mantelzorger heeft, wisselt. Het Expertisecentrum Mantelzorg beschrijft de vier rollen in het zogenoemde SOFA-model, waarbij elke letter staat voor een werkwoord: Samenwerken, Ondersteunen, Faciliteren en Afstemmen.

  • MantelScan
    Wanneer je beter zicht wilt krijgen op de mantelzorg rondom een inwoner kun je de MantelScan gebruiken. Samen met de klant en diens mantelzorger breng je in kaart wat de mantelzorg inhoudt, wat de kracht is en waar risico’s zitten. Het draagt bij aan een vertrouwensband en geeft de mantelzorger inzicht in de eigen situatie.

Wettelijke verlofregelingen

Veel mantelzorgers combineren zorgtaken met een betaalde baan. Soms is dat lastig, bijvoorbeeld omdat zorgtaken en werktijden elkaar overlappen of omdat het veel energie kost. Er is een wettelijke verlofregelingen en als dat onvoldoende lucht geeft kan de mantelzorger met de werkgever gesprek gaan over de persoonlijke situatie. Meer informatie vind je op www.werkenmantelzorg.nl.

Ontspoorde mantelzorg

Soms wordt het mantelzorgers te veel. Dan kan de zorg die zij hun naaste bieden ontsporen. Let daarom bij een huisbezoek niet alleen op de hulpvrager maar ook op de familie die vaak al lange tijd mantelzorg biedt. Met de signalenkaart kun je ontspoorde mantelzorg signaleren en kijken wat je kunt doen.

Ouderenmishandeling

Omdat het bij mantelzorg vaak gaat om de zorg voor ouders of ouderen bestaat er ook het gevaar van ouderenmishandeling. Vanuit overbelasting kunnen mantelzorgers hun naaste op een onjuiste manier benaderen. Maar ook kan een mantelzorger misbruik maken van de machtsongelijkheid en van de afhankelijkheid van zijn/haar naaste. Als wijkteam moet je goed observeren wat er gaande is en ook met jouw cliënt apart bespreken hoe hij/zij de mantelzorg ervaart. Hierdoor kun je signalen van misbruik of mishandeling op het spoor komen.

Meer informatie

  • Mezzo is een landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die zorgt voor een ander als mantelzorger of zorgvrijwilliger. Mezzo is een organisatie voor belangenbehartiging en ondersteuning en verbindt mensen en organisaties met elkaar. Zij ontwikkelden een lijst met tips voor sociale wijkteams over hoe om te gaan met mantelzorgers.
  • Movisie heeft een dossier over mantelzorg. Hierin staan diverse artikelen, tools en publicaties. Ook vind je hier een handig overzicht met facts en figures.