Zoekveld

Leg de globale taken van het wijkteam vast

Sociale wijkteams gaan aan de slag in de wijk, samen met bewoners en vrijwilligers. De taken en werkwijze van het sociaal wijkteam worden bepaald door de doelstellingen / opdrachten en daaraan gekoppeld het mandaat van het wijkteam.

De globale taken van een wijkteam kunnen bestaan uit een combinatie van onderstaande elementen:

  • Zichtbaar, belangstellend en zorgzaam in de wijk aanwezig zijn; niet alleen in de wijkcentra maar ook op straat en in woongebouwen.
  • Informatie en advies geven over dienstverlening en ondersteuning op alle levensgebieden; bijv. in een wijkinformatiepunt of in inloopcentra (samen met vrijwilligers) of 'aan de keukentafel'.
  • Signaleren: vragen in de wijk proactief opsporen door outreachend te werken en door actief contact te houden met allerlei maatschappelijke organisaties in de wijk.
  • Preventief werken: vroegtijdig signalen oppakken, vraagverheldering, vragen en problemen aanpakken door lichte interventies, maar ook terugval voorkomen en situaties stabiel houden.
  • Ondersteuning bieden: eerste hulp voor vragen die relatief eenvoudig zijn op te lossen met de bewoner, zijn netwerk, vrijwilligers en de buurt. Wanneer dit kan, gebeurt dit in groepsverband.
  • Krachten, mogelijkheden en initiatieven van bewoners benutten en verbinden; door empowerment en wederkerigheid te versterken.
  • Toeleiding en warme overdracht bij problemen die vragen om een intensievere aanpak. Daarbij behoudt het wijkteam waar mogelijk een regierol of vinger-aan-de-pols-rol, om recht te doen aan het principe van één-huishouden-één plan-één regisseur.
  • Toegang tot individuele maatwerkoplossingen vanuit de Wmo en/of de AWBZ is soms ook een taak van het sociaal wijkteam. Het team pakt dan de triage tussen lichte en zwaardere vragen op en beslist over inzet van aanvullende specialistische zorg.