Zoekveld

Kader en opdracht

Sociale wijkteams zijn een middel om taken in het sociale domein succesvol te organiseren en uit te voeren. Daarbij laten gemeenten zich leiden door decentralisaties en wet- en regelgeving.

Kader gemeenten

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het verlenen van passende zorg voor de inwoners die het nodig hebben, zoals mensen met een beperking, chronische ziekte, of mensen die in de problemen zijn gekomen door het wegvallen van werk, schulden of door andere omstandigheden. De gemeenten  krijgen daarvoor geld van het Rijk in de vorm van een budget voor het Gemeentefonds. Voor het bieden van passende ondersteuning, zorg en participatie maken gemeenten kaders, uitvoeringsplannen, verordeningen en beleidsregels. Daarin regelt de gemeente hoe sociale wijkteams ingezet worden om die ondersteuning en zorg te organiseren. Met de komst van de sociale wijkteams en de nieuwe wetten is de ondersteuning en zorg dichterbij de inwoners gebracht.

De manier waarop de gemeente uitvoering geeft aan de wetten in het sociale domein bepaalt het kader en de opdracht van het sociale wijkteam.

Mandaat en handelingsruimte

Mandaat en handelingsruimte voor professionals zijn een uitwerking van de opdracht aan het wijkteam: waarover mag je als sociaal wijkteam en als werker in dat team beslissen en hoeveel bewegingsvrijheid heb je om buiten je eigen taakgebied zaken op te pakken?
Mandaat heeft betrekking op:

 • De ruimte die je hebt om samen met bewoners passende oplossingen te kiezen voor hun situatie.
 • De afspraken die worden gemaakt met partners in de eerste- en tweedelijn (vaak vastgelegd in inkoopcontracten).
 • Het mogen afwijken van protocollen als je denkt dat dat in een bepaald geval verstandig is.
 • Hoe je de verantwoording achteraf regelt.
 • Waar de vraagverheldering en toegang is belegd

Het is belangrijk om duidelijkheid te hebben over de bewegingsvrijheid en de beslissingsbevoegdheid en dit vast te leggen. Duidelijke kaders maken het wijkteammedewerkers makkelijk daarbinnen vrij te bewegen en de dingen te doen die zij nodig achten.
Voorbeelden van afspraken zijn:

 • Het wijkteam mag / de professionals mogen zelfstandig buiten (eigen) kaders werken. Zij mogen bijvoorbeeld onder bepaalde voorwaarden kiezen voor zorg boven handhaving.
 • Het wijkteam heeft / de professionals hebben doorzettingsmacht, mogen specialisten uit de tweede lijn inzetten naar eigen goeddunken en daarna zelf deze inzet ook weer stoppen.

De opdracht

Op hoofdlijnen is de opdracht van sociale wijkteams dat:

 • de eigen kracht van mensen zelf en die van hun omgeving maximaal worden ingezet
 • mensen sneller ondersteuning en zorg krijgen
 • ondersteuning en zorg eenvoudiger geregeld worden
 • mensen langer thuis kunnen blijven wonen
 • hulpverleners rondom en met een cliënt of gezin goed samenwerken
 • professionals meer handelingsvrijheid krijgen en te maken hebben met minder regels
 • mensen zelf maximaal bijdragen aan de oplossing
 • de kwaliteit van de ondersteuning en zorg beter wordt
 • meer collectieve, algemeen toegankelijke voorzieningen worden ingezet en minder individuele maatwerkvoorzieningen
 • De ondersteuning en zorg goedkoper worden.

Wanneer het wijkteam gevormd is, werkt het team deze globale opdracht uit in concrete doelen en doelstellingen.

Voorbeelden van wijkteams zoals genoemd op de website van het Nederlands Jeugd Instituut.

Nabij is beter

Lees over de dubbele revolutie van sociale wijkteams in de publicatie Nabij is beter.