Zoekveld

Integraal samenwerken

Mensen hebben vaak hulpvragen op meerdere leefgebieden. Die vragen werken op elkaar in. Denk bijvoorbeeld aan werkloosheid, schulden, slechte gezondheid, opvoedings- of relatieproblemen en huiselijk geweld. Het oplossen van het ene probleem heeft effect op het andere. Een integrale werkwijze, waarin je als wijkteam deze vragen in samenhang benadert, ligt daarom voor de hand.

Omdat je als teamleden gezamenlijk vanuit meerdere disciplines over veel kennis en kunde beschikt, kun je samen met je collega’s breed kijken naar vragen van inwoners.

Een generalistische en integrale werkwijze zorgt voor verbinding in het team en biedt jou als beroepskracht de ruimte om je eigen competenties maximaal in te zetten.

Dilemma’s in de samenwerking

Samenwerken kan grote dilemma’s oproepen. Bijvoorbeeld over het al dan niet delen van gevoelige informatie, het moment van ingrijpen in onwenselijke of onwettige situaties of het omgaan met vertrouwensrelaties. Ben jij de medewerker die vooral moet handhaven, dan kun je nogal van mening verschillen met je collega die ondersteunt als maatschappelijk werker bijvoorbeeld bij de aanpak van een problematische gezinssituatie. Zulke dilemma’s doen een stevig beroep op je flexibiliteit en vakmanschap. Bij samenwerking is het belangrijk dat je weet welke kwaliteiten en deskundigheid je collega’s hebben, maar ook wat de beweegredenen zijn voor het kiezen van een aanpak.

Aan de slag met sociale wijkteams

“Het is belangrijk dat er mensen in het team zitten die kunnen handelen en functioneren in chaos.” Bron: Aan de slag met sociale wijkteams.