Zoekveld

Generalist en specialist

Als wijkteammedewerker kijk en luister je  breed en integraal naar vragen van inwoners. Je hebt oog voor de persoonlijke situatie en voor verschillen in leefgebieden tussen inwoners. Je zet specialistische kennis in van jezelf, je teamgenoten, en, als dat nodig is, van anderen.

Elk teamlid heeft eigen vakspecifieke expertise. Een wijkverpleegkundige werkt van huis uit anders dan een opbouwwerker of een maatschappelijk werker. In die zin is hun werkwijze specialistisch. Tegelijkertijd werkt je als team volgens een onderling afgesproken werkwijze aan vragen van inwoners. Dat is generalistisch. Samen, met elkaar en met bewoners, kom je tot nieuwe oplossingen en leg je verbindingen.

T-shaped professional

Veel wijkteams in Nederland werken met T-shaped professionals die samen een breed integraal werkend team vormen. Bekijk ook Sociale (wijk)teams opnieuw uitgelicht.

De werker die generalistisch én specialistisch werkt, wordt ook wel de T-shaped professional genoemd. Lies Korevaar, destijds lector Hanzehogeschool Groningen (2013), legt het als volgt uit: 'De liggende balk van de T staat voor de generalistische competenties, zoals het versterken van eigen kracht en regie en die van het netwerk, integraal werken, verbindingen leggen tussen collectief en individueel en tussen formeel en informeel. De verticale balk van de T staat voor de meer vakspecifieke competenties van de professional; bijvoorbeeld kennis van schuldsanering, individuele hulpverlening, opbouwwerk, ouderenwerk of verpleging en verzorging'.

De opdracht van de T-shaped professional is om bij het eigen handelen naast het eigen referentieka-der ook het referentiekader van specialisten te betrekken. Dit zijn zowel betaalde (formele) beroeps-beoefenaars als vrijwillige (informele) deskundigen zoals wijkbewoners en ervaringsdeskundigen. (Verkooijen, L. (2017). Werken in de halfde lijn, Amsterdam: Uitgeverij SWP).

Doelgericht werken

Als je merkt dat je specifieke kennis of competenties mist, schakel dan een van je teamleden in of benader een expert. Je kunt dan doelgerichter werken, sneller tot een oplossing komen en onnodige kosten voorkomen. Gebruik daarvoor ook je casusoverleg. Met deze werkwijze ontstaat er een geza-menlijk afwegingskader én een sterk team dat veel vragen uit de wijk aankan en nieuwe verbindingen legt. Weten hoe je casusbesprekingen zo effectief mogelijk kunt doen? Volg de gratis e-learning module Casusbespreking wijkteams in 4 stappen van Movisie.

Meer weten over de generalist?

Bekijk hier de compacte beschrijving van het begrip generalist of beste het boek De Generalist van Margot Scholte en Ard Sprinkhuizen.

De Volkskrant bracht de generalistische werkwijze van het buurtteam Heerlen in beeld in een artikel.

Tinten Welzijnsgroep

Bekijk de Prezi van Tinten Welzijnsgroep over de T-shaped professional.