Zoekveld

Gegevens uitwisselen

Het werken volgens 'Eén gezin, één plan, één regisseur' werkt als je gegevens kunt delen met andere professionals. Als casusregisseur werk je samen met specialisten en aanbieders voor ondersteuning en zorg. Als er sprake is van dwang en drang werk je daarnaast ook met het justitiële apparaat. Het is belangrijk dat je weet welke gegevens op welk moment gedeeld mogen worden met wie en dat de programma’s en formulieren waarmee je werkt veilig en praktisch zijn. Het delen van gegevens is geen doel op zich, je doet het alleen als je de hulp aan de inwoner of het gezin ermee ondersteunt.

Als jouw wijkteam alleen de toegang naar algemene voorzieningen regelt, heb je weinig te maken met de uitwisseling van gegevens. Maar als je casusregisseur bent voor gezinnen met complexe problematiek zul je met professionals van andere organisaties in dezelfde dossiers werken. Gemeenten krijgen ondersteuning bij het inrichten van ICT-programma’s die de uitwisseling van gegevens op een veilige manier regelen. Voorbeelden hiervan zijn het programma Informatievoorziening Sociaal Domein (VISD) van de VNG en KING.

Meer voorbeelden van gegevensuitwisseling

  • Het wijkteam moet aangesloten zijn op het gegevensknooppunt voor de uitwisseling tussen gemeen-ten en zorgaanbieders over zorgtoewijzingen en facturen. Via dit knooppunt kan het wijkteam berichten van zorgaanbieders over cliënten inzien.
  • Ook is aansluiting op CORV nodig als je werkt in situaties waarin drang en dwang spelen. Berichten in de justitiële keten worden via CORV versleuteld verzonden.
  • Sinds 1 januari 2015 loopt uitbetaling van het persoonsgebonden budget via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit Trekkingsrecht PGB vereist uitwisseling van gegevens tussen de gemeente en de SVB.
  • Voor het vaststellen van de eigen bijdrage is gegevensuitwisseling nodig tussen de gemeente en het CAK, het Centraal Administratie Kantoor.

Bekijk de video Hoe werkt CORV?