Zoekveld

Formuleer de doelstellingen = opdracht

Tijdens de visievorming zijn de doelen van het wijkteam op hoofdlijnen geformuleerd. Nu is het zaak die concreter te maken. Wanneer partijen in het sociale domein of bewoners/cliënten hierbij nog niet voldoende betrokken zijn geweest, is het van belang om dat in deze fase wel te doen. Voor een optimaal draagvlak moeten daarom zoveel mogelijk partijen zich kunnen vinden in de doelstellingen, dus voordat deze helemaal vastliggen. Het geheel van doelstellingen samen, vormt de opdracht aan het wijkteam.

Formuleer de doelstellingen zo concreet mogelijk, zodat later de bijdrage die het wijkteam hier aan leverde, inzichtelijk is te maken.

Een heldere doelstelling voldoet aan de volgende kenmerken (resultaatformulering):

  • Specifiek: geen ruimte voor verschillende interpretaties
  • Meetbaar: wat is er af, als het af is
  • Acceptabel: mogelijk met de beschikbare middelen
  • Relevant: helpt de opdrachtgever bij het bereiken van zijn doelen
  • Tijdgebonden: wanneer is het af

Een voorbeeld. Het globale doel luidt: bevorder de participatie van bewoners in de wijk, in het bijzonder mensen laag op de participatieladder. De doelstelling ofwel resultaatformulering kan zijn: Leid dit kalenderjaar minimaal 50 mensen die op trede 1, 2 of 3 van de participatieladder staan, toe naar vrijwilligerswerk of scholing. Hiervoor heeft het team 1,5 fte beschikbaar.

Een tweede voorbeeld. Het globale doel luidt: bevorder het zelfstandig wonen van ouderen in de wijk. De doelstelling ofwel resultaatformulering kan dan zijn: signaleer vroegtijdig bij 75+ouderen welke behoeften, mogelijkheden en knelpunten spelen om zelfstandig in de wijk te kunnen blijven wonen. Bereik dit kalenderjaar minimaal 60 ouderen boven de 75 via een activerend huisbezoek en stel met hen een individueel plan op voor zorg, ondersteuning en sociale contacten om zelfstandig te kunnen blijven wonen.