Zoekveld

Eigen regie

Een plan van aanpak bevat een mix van activiteiten. Het kan gaan om eigen inspanningen, hulp van mantelzorgers, informele ondersteuning, algemene voorzieningen of professionele zorg. De juiste mix leidt tot de gewenste oplossing.

Bij de uitvoering van het plan van aanpak staat de inwoner zelf aan het roer. Ook bij (voortschrijdende) geestelijke beperkingen of drang en dwang kun je toch nog veel aan de inwoner overlaten. Hij of zij voert zoveel mogelijk zelf de regie. Als wijkteammedewerker ondersteun jij als dat nodig is. Daarnaast is het jouw taak de zorg en hulp af te stemmen. Je voorkomt dat hulpverleners langs elkaar heen werken en je let erop of de geboden hulp bijdraagt aan de oplossing, zeker bij individuele maatwerkvoorzieningen.

Flexibele oplossing

In de combinatie van eigen inzet, hulp uit de omgeving, algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen, is flexibiliteit het sleutelwoord. Het inloophuis in de buurt kan voor iemand een goede oplos-sing zijn om mensen te ontmoeten. Maar als iemand de eerste stap niet kan zetten, is een steuntje in de rug nodig, bijvoorbeeld van een persoonlijk begeleider (maatwerkvoorziening). In het begin moet die inzet misschien intensief zijn. Maar naarmate iemand zelf beter de weg kent, kan de mate waarin professionele ondersteuning nodig is afnemen. Dat vraagt om een flexibele invulling van de zorgtoe-wijzing en een flexibele inzet van de persoonlijk begeleider.

In andere gevallen is vanaf het begin duidelijk dat professionele begeleiding of zorg permanent nodig is of dat de zorgvraag niet zal afnemen, maar eerder zal toenemen. Bijvoorbeeld in het geval van dementie of een voortschrijdende chronische ziekte. Naast die formele zorg hebben dan ook mantelzorgers en vrijwilliger vaak een belangrijke taak in de dagelijkse zorg.

Monitoren

Check regelmatig of de afgesproken aanpak nog voldoet. Bespreek of de balans tussen de eigen regie, de inzet van het netwerk en eventuele maatwerkvoorzieningen nog goed is. Dat voorkomt dat de situatie ongemerkt verslechtert en dat mensen met een zwaardere hulpvraag terugkomen.

Flexibele oplossing