Zoekveld

Doelen en doelstellingen

Op basis van de wijkanalyse kun je doelen benoemen waaraan het wijkteam gaat werken. Betrek bij het bepalen van die doelen niet alleen de gemeente en aanbieders van wonen, werk, onderwijs, welzijn en zorg, maar ook wijkbewoners.

Vaak blijken doelen te globaal omschreven.

Een voorbeeld

Het blijkt dat relatief veel bewoners in de bepaalde wijk niet 'participeren' en dat moet verbeteren, vindt een gemeente. Het sociaal wijkteam kan hier een rol in spelen. Het globale doel van het wijkteam is dan: bevorder de participatie van de bewoners. Maar om tot concrete doelstellingen te komen is het van belang te weten wat hier speelt. Zijn er relatief veel laaggeschoolde werklozen? Of juist veel vroegtijdig schoolverlaters? Of wonen er veel ouderen of mensen met psychiatrische problematiek die de deur niet uitkomen? In dit voorbeeld kan het zijn dat het wijkteam de opdracht krijgt om vooral mensen laag op de participatieladder toe te leiden naar vrijwilligerswerk of scholing. Maar het kan ook zijn dat het wijkteam juist ouderen en mensen met psychiatrische problematiek moet stimuleren om mee te doen aan activiteiten in de buurt(huizen).

Een ander voorbeeld

Bewoners geven aan dat de wijk sociaal onveilig is; dat moet verbeteren en daar zou een sociaal wijkteam een rol in kunnen spelen. Maar wat speelt er precies? Is er vooral sprake van overlast op straat of ervaren bewoners dat zij niet of nauwelijks onderling contact hebben en voelen ze zich daardoor niet veilig? In dit voorbeeld kan het zijn dat het wijkteam de opdracht krijgt vooral het contact tussen bewoners te verbeteren of zich vooral te richten op overlast gevende groepen jongeren, waar sprake is van vroegtijdig schooluitval en verveling.

Bepaal de doelgroepen

Maak vanuit de wijkanalyse en geformuleerde doelen een duidelijke keuze in doelgroepen waarop het wijkteam zich richt. Bedenk dat ook bewoners zonder hulpvraag een doelgroep kunnen zijn wanneer het team de opdracht krijgt 'burgerkracht te versterken en te benutten'.

Denk bij de keuze voor doelgroepen na over:

  • De breedte van de ondersteuning: pakt het wijkteam in de wijk in principe alle vragen op en is ze er voor alle wijkbewoners van 0 tot 100? Of werkt het team domeinspecifiek, alleen voor een bepaalde doelgroep of hulpvraag zoals die van jeugd/gezinnen?
  • De diepte van de ondersteuning: is het wijkteam er vooral voor de eenvoudiger ondersteuningsvragen, vroegsignalering en andere preventieve activiteiten? Of ook voor complexe, multi-problematiek?
  • De korte en lange termijn: welke breedte en diepte kiezen we bij de start van het wijkteam? En is er een ambitie om na een paar jaar te verbreden of te verdiepen?

De doelgroepen van de wijkteams kunnen zijn:

  • Alle wijkbewoners 0-100
  • Jeugd 0-18/23 of Volwassenen 18/23-100
  • Burgers met enkelvoudige hulpvragen (en/of)
  • Burgers met problematiek op diverse levensdomeinen (en/of)
  • Burgers zonder hulpvraag.