Zoekveld

De wijk betrekken
Wat is actief burgerschap? In Nederland zijn allerlei vormen te zien. De ene groep helpt de ge-meente met beleid. Burgers denken mee in raden, themacafés en panels.

Er zijn ook burgers die zelf een klussendienst, bezoekgroep of zorgcoöperatie opzetten. En wat te denken van al die mensen die vrijwilligerswerk doen bij organisaties als de Zonnebloem, het Rode Kruis of de VoorleesExpress? Ook digitale platforms zoals www.buuv.nu of www.handjehelpen.nl zijn voorbeelden van actief burgerschap.

Jouw rol als sociale professional

Burgerinitiatieven floreren als jij je als sociaal professional actief opstelt. Dat betekent: niet het initiatief overnemen maar wel present zijn in de wijk. De kracht van mensen optimaal benutten en het initiatief zo nodig faciliteren. Je hebt ook een taak om uitgesloten groepen te laten aanhaken, te emanciperen en te activeren in de wijk.

Daarnaast is het goed om contact te onderhouden met mensen die met de gemeente meedenken over zaken die op buurt en wijkniveau spelen (dorps- en wijkraden) én over gemeentelijk sociaal beleid (met name adviesraden sociaal domein en cliëntenraden werk en inkomen). Zij zijn voor jou belangrijk omdat ze weten wat er speelt in de gemeente of de buurt. Tegelijk zoeken zij ook meer de verbinding met wijkteams om te horen welke knelpunten en vragen wijkprofessionals hebben als het gaat om de uitvoering van hun werk. Die signalen helpen hen in hun rol om met de gemeente mee te denken over de kwaliteit van beleid én de uitvoering..

Lees meer over:

De verhoudingen veranderen

De actieve inzet van burgers leidt tot nieuwe verhoudingen tussen buurtbewoners, wijkteams, maatschappelijke organisaties en de gemeente. Buurtbewoners willen meer zeggenschap over welke zorg en ondersteuning nodig is in hun buurt en hoe die georganiseerd wordt. Taken en verantwoordelijkheden verschuiven van professionals naar buurtinitiatieven. Dit betekent dat de rol van jou als sociale professional verandert.

Lees meer over:

Soorten burgerinitiatieven

Steeds meer mensen nemen het initiatief om activiteiten te organiseren of diensten te verlenen. Zo ontstaan nieuwe netwerken, organisaties, samenwerkingsverbanden en platforms. Daarnaast komen er steeds meer digitale platforms. Ze brengen vraag en aanbod van buurtbewoners bij elkaar of vormen een digitale ontmoetingsplek.

Lees meer over:

Bewoners en het wijkteam

Je ziet in Nederland verschillende manieren waarop bewoners betrokken zijn bij het sociaal wijkteam, buurtteam of gebiedsteam. Bijvoorbeeld als eerste contact voor het afhandelen van vragen van andere burgers, als lid van het wijkteam of door mede uitvoering te geven aan collectieve ondersteuning.

Lees drie voorbeelden:

  • Betrokkenheid bij wijkteams
  • Samenwerking tussen burgers en professionals
  • Ervaringsdeskundigen in het wijkteam inzetten

Inspiratie

Voorbeelden

Publicaties

Instrumenten

  • Right to Challenge biedt kansen om het samenspel tussen de overheid en burgers te vernieuwen. Dit kompas biedt tien inspirerende praktijkvoorbeelden en interviews met buurtinitiatieven en gemeenten over dit samenspel.

De wijk betrekken, maar hoe?