Zoekveld

Casemanagement

Als iemand zorg en steun nodig heeft op verschillende levensgebieden, kunnen problemen op het ene levensgebied die op andere beïnvloeden. Omdat dan vaak verschillende hulp- en dienstverleners worden ingezet, is casemanagement een middel om zelfregie te waarborgen.

Als de inhoud en organisatie van het plan van aanpak complex zijn en de reguliere zorgverlening overstijgen, zorgt een casemanager voor een systematische werkwijze. Meestal kunnen de cliënt en de omgeving de eigen situatie niet goed organiseren. Je coördineert dan de ondersteuning en zorg vanuit de behoefte van de cliënt.

Casemanagement zet je in bij complexe problematiek van een persoon of huishouden. Denk bijvoor-beeld aan iemand met dementie, een gezin waar kinderen en ouderen moeilijkheden hebben of iemand met problemen die samenhangen met een psychiatrische aandoening, verslaving, of beperking. Naast ondersteuning uit het eigen netwerk worden verschillende hulp- en dienstverleners ingezet. Het is dan belangrijk dat jij, in samenspraak met de cliënt, zodanig regie voert dat de cliënt de doelen haalt. Dit is de kern van casemanagement. Als wijkteammedewerker kun je casemanager zijn, maar de hulp- of dienstverlener die het meest intensief met de cliënt of het huishouden werkt, kan deze taak ook op zich nemen. Jij houdt als wijkteammedewerker dan enkel op afstand contact over de voortgang. Bekijk ook de website Regie Sociaal Domein voor meer informatie.

Competenties van de casemanager

Een casemanager moet goed kunnen samenwerken, inspirerend leiding geven, en daarnaast de cliënt ondersteunen in de eigen regie. Ook is kennis nodig van de sociale kaart, van de wet- en regelgeving, van toegangsbepalingen, van eigen bijdrageregelingen en van privacywetgeving.

Mandaat van de casemanager

Om effectief te kunnen werken, is het nodig dat een casemanager mandaat heeft van de samenwerkende partijen om knopen door te hakken en te bepalen welke partij waarvoor wordt ingezet.