Zoekveld

Calamiteiten

Wat moet je doen als een cliënt van bijvoorbeeld Beschermd Wonen plotseling overlijdt? Of als iemand letsel oploopt tijdens een groepsactiviteit door toedoen van een medecliënt? Wat doe je als hulpverleners of cliënten zich grensoverschrijdend gedragen?

Calamiteiten in Wmo en Jeugdzorg

In de hulpverlening kan best wat mis gaan. Is de gemeente, het wijkteam of de instelling dan verantwoordelijk? Veel gemeenten hebben een protocol voor calamiteiten in de Wmo en Jeugdzorg. Dat protocol is onderdeel van het inkooptraject. Als zich een calamiteit voordoet, moeten aanbieders handelen volgens dat protocol.

De zorgaanbieder moet bij calamiteiten altijd de gemeente op de hoogte stellen. In overleg tussen gemeente en zorgaanbieder wordt een plan opgesteld waarin geregeld wordt hoe de calamiteit wordt aangepakt en hoe er over gecommuniceerd wordt. Als het om een cliënt van jou gaat, kan het zijn dat je betrokken wordt.

Lees meer over hoe een calamiteitenprotocol werkt in het voorbeeld van Eemland.

Calamiteiten in Jeugdhulp

De brochure Eerste hulp bij jeugdcalamiteiten van VNG is een handreiking over verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij calamiteiten bij Jeugdhulp. Wat zijn de juridische gevolgen van een calamiteit waarbij een derde schade lijdt bijvoorbeeld een jeugdige, de ouders zijn of een werknemer? De handreiking beschrijft de verschillende verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van gemeente en instellingen op grond van de Jeugdwet.

En je eigen veiligheid?

Als medewerker van het wijkteam kom je vaak bij mensen over de vloer. Je kunt dan te maken krijgen met agressie en geweld. Sommige beroepskrachten hebben dat aan den lijve ondervonden.

Risico’s inschatten bij huisbezoek

Voordat je op huisbezoek gaat, kun je inschatten of er een risico op agressie of geweld bestaat. Als je vooraf meer weet over het gezin dat je bezoekt, de omgeving of de aard van je bezoek, kun je inschatten of je risico loopt. Als je vooraf het risico goed inschat en voorzorgsmaatregelen treft, vergroot je je veiligheid aanzienlijk. Je kunt bijvoorbeeld samen met een collega op huisbezoek gaan, in een openbare gelegenheid afspreken of regelen dat je na een half uur door een collega gebeld wordt.

Maar hoe bepaal je dat er een risico is? Het voormalig Expertisecentrum Veilige Publieke Taak (per 1 januari 2016 is dit expertisecentrum beëindigd) maakte een checklist om het agressierisico bij huisbezoek in te schatten. Hoewel de lijst voor de jeugdzorg is gemaakt, is deze voor alle professionals in wijkteams nuttig. Het invullen kost weinig tijd, dwingt je tot nadenken en maakt je bewuster van mogelijke risico’s. Op de website van FCB vind je meer informatie en tools om agressie in te schatten en ermee om te gaan.

Veiligheid bespreekbaar maken

Maak veiligheid tot onderwerp van het wijkteam. Overleg met elkaar waar grenzen van het toelaatbare liggen. Meld, registreer en bespreek voorvallen. Kijk wat je nodig hebt aan opvang, ondersteuning en, mocht je te maken krijgen met agressie, ook nazorg. Zorg daarnaast dat het wijkteam of de gemeente reageren op de veroorzaker. Het kan zijn dat jouw gemeente nog geen veiligheidsprotocol voor wijk-teams heeft. De handreiking agressie en geweld kan helpen om tot een aanpak te komen. Ook Divosa heeft een dossier opgebouwd onder de naam Veilig en integer werken.